Algemene voorwaarden

  1. Met opdrachtgever wordt in deze bepalingen bedoeld, een ieder die cliënt is van coachingspraktijk “Blijf Bij Jezelf” en dus voor zichzelf, een therapeut/coach inschakelt, of deelneemt aan een workshop.
  2. Met een therapeut wordt in deze bepalingen bedoeld de persoon die voor de coachingspraktijk “Blijf Bij Jezelf” de behandeling uitvoert, of de cursus geeft.
  3. Met de praktijk wordt bedoeld coachingspraktijk “Blijf Bij Jezelf”, ingeschreven bij de KVK onder Nr. 24429762
  4. Met de site wordt bedoeld: www.annahblijfbijjezelf.nl.

Toepasselijkheid:

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle handelingen van de coachingspraktijk. De algemene voorwaarden zijn weergegeven op de site, en indien gevraagd verkrijgbaar bij de praktijk.

Wijzigingen worden ook daar vermeld.

Uitvoering van de werkzaamheden:

  1. De opdracht voor het geven van een energetische behandeling wordt door de praktijk naar beste kunnen uitgevoerd.
  2. De praktijk is niet aansprakelijk voor het verkeerd overkomen van mondelinge informatie.
  3. De opdracht wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van opdrachtgever.
  4. De praktijk stelt zich ondergeschikt aan de diagnose van erkende artsen. Derhalve zal ook door de therapeut een doorverwijzing plaatsvinden indien nodig. De praktijk is niet aansprakelijk voor daarmee gepaard gaande kosten.

Tarieven:

De tarieven welke zijn vastgesteld door de praktijk zijn gepubliceerd op de site. Wijzigingen zijn mogelijk. Prijzen zijn in euro’s en inclusief BTW. Consulten dienen contant te worden voldaan..

Levering:

Afspraken die niet door kunnen gaan vanuit de opdrachtgever dienen 24 uur vooraf te worden geannuleerd. Indien dit niet gebeurd heeft de praktijk het recht de behandeling door te berekenen

Garantie:

De praktijk geeft geen garantie op een positief effect van een behandeling doch zal dit wel te allen tijde proberen te bewerkstelligen. De alternatieve therapieën voor mensen en dieren zijn nimmer een vervanging voor de regulieren (dier)geneeskunde en de opdrachtgever mag de praktijk enkel vragen om uitsluitend alternatieve geneeswijzen toe te passen nadat opdrachtgever hierover overleg heeft gehad met behandelend arts.

Overmacht:

Onder de overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop het centrum geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor het centrum niet in staat is de verplichtingen na te komen. Geen der partijen is in geval van overmacht gehouden om de verplichting na te komen.

Intellectuele eigendommen:

Alle intellectuele eigendommen welke toebehoren aan de praktijk, zoals rapporten, adviezen, offertes enz. zijn uitsluitend bestemd voor gebruik door cliënten en cursisten van de praktijk. Ze mogen niet onder aandacht van anderen gebracht worden zonder schriftelijke toestemming van de praktijk.

Geschillen:

Onenigheid tussen de praktijk en opdrachtgever zullen zoveel mogelijk in goed overleg opgelost worden. Indien dat niet mogelijk is zijn op alle overeenkomsten het Nederlands recht van toepassing.